Brummen op zoek naar grond

Geschreven door Annemarie

De werkgroep ‘Brummen’ bestaat uit een gedreven groep enthousiastelingen die een inspirerend voorbeeld willen zijn van duurzaam bouwen en leven in verbinding. Met de plannen voor een ‘Groene Buurtschap’ in Brummen dragen we oplossingen aan om klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan en sociale samenhang te bevorderen, in nauwe samenwerking met onze omgeving. De groep wisselt door de tijd heen van samenstelling, er is een kerngroep die regelmatig bijeenkomt (eens per 3 weken), met een grote kring daaromheen waarmee we eens in de 3 maanden bijeenkomen. Momenteel ligt de gemiddelde leeftijd tussen 50 en 60 jaar. We willen graag alle leeftijden van jong tot oud binnen onze gemeenschap, maar weten ook dat in de pioniersfase vaak jonge mensen en gezinnen ontbreken, die zich gaan melden als het project meer vorm krijgt. Om een goede dynamiek in de gemeenschap te krijgen, zijn nu vooral mannen van harte welkom.

Grond
Het initiatief voor de Groene Buurtschap Brummen staat voor de volgende stap, namelijk het vinden en aankopen van grond. Daarvoor benaderen we zoveel mogelijk mensen uit ons netwerk, inclusief gemeenteambtenaren en raadsleden, maar ook bijvoorbeeld de woningstichting die actief is in ons dorp. We hebben contact gezocht met Land van Ons en gaan binnenkort een flyer verspreiden in de omgeving van Brummen onder het motto, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Er zijn bij Brummen veel boerenbedrijven die zijn gestopt of bijna gaan stoppen en wellicht kunnen we onder een ‘rood-voor-groen’-regeling, zoals de gemeente die heeft bedacht, bij een boerderij onze Groene Buurtschap vormgeven.

Verder zijn we momenteel ons projectplan aan het herschrijven, omdat dit nog geënt was op een locatie waarvan inmiddels duidelijk is dat we daar niet terecht kunnen. We verwerken in het nieuwe projectplan ook de SDG’s die wij nastreven met ons initiatief. Meer informatie is te vinden op www.ecowijkbrummen.nl, alhoewel ook deze website binnenkort een opfrisbeurtje krijgt als het projectplan 2.0 klaar is.

Op deze foto van de CLIPS-training zie je in een notendop waar wij voor staan. Een van de ‘gedachten’ die wij bijvoorbeeld hebben over de te bouwen huizen is houtbouw zonder verlijming. Dit zorgt voor een zeer gezond binnenklimaat. Maar ook strobalenbouw is een richting die we onderzoeken. Verder proberen wij zo weinig mogelijk technologie in te zetten voor klimaatneutraal wonen, maar dit juist te zoeken in delen, zo min mogelijk energie gebruiken (passief huis als uitgangspunt) en composttoiletten en een grijswatercircuit te realiseren. Helemaal off grid gaan we niet worden, daarvoor hebben we te veel ‘werkenden’ binnen onze gelederen 😊 dus elektriciteit en een digitale infrastructuur zijn nodig.

Dit is een getekende weergave van een spel dat we deden met de grote kring, om te kijken waar iedereen ‘letterlijk’ staat. We speelden dit spel in een grote ruimte waar iedereen op de ging staan die voor hem of haar goed voelde. Een erg leuke vorm om dit te onderzoeken, die veel onderlinge interactie geeft. Zoals te zien is op de tekening wordt over veel thema’s hetzelfde gedacht, en dat is mooi want betekent consensus binnen de gemeenschap. Maar misschien zijn juist de onderwerpen waar men het verste uit elkaar stond op diverse plekken in het kwadrant het uitdagendst en geven het meeste uitwisseling.

Impressie CLIPS 24 april 2022

Wauw, wat waren we met veel en wat is het fijn dit weer live te doen!!

Het was een gemengd gezelschap van zo’n 30 ‘Zuiderveldbewoners’ en  ‘Brummers’, ‘Wageningers’ en ‘Losjes’.

Er waren leden die al lang lid zijn, leden die pas net aspirant-lid zijn geworden en alles wat daar tussen zit. Een mooi bont gezelschap, onder de bezielende leiding van Monique en Mara. Beide vertrouwde gezichten voor velen van ons.

De intentie van vandaag was vooral ‘kennismaken en verbinden’. En dat hebben we gedaan!

Er was een fijn programma opgesteld waarin we uitgebreid met elkaar in gesprek raakten over belangrijke zaken.

Na check in en de kennismaking hebben de verschillende groepen zich aan elkaar gepresenteerd; Waar wil je wonen en wat vind je daar belangrijk qua wonen, omgang met elkaar, identiteit en organisatie.

Verder hebben we samen nagedacht over de rol en functie van CVEG; Hoe zit de organisatiestructuur nu eigenlijk in elkaar? Wat zijn knelpunten momenteel en welke oplossingen zien we daarvoor? Welke kringen zijn er en wie zit waarin? En zit je daar wel op je plek of heb je behoefte te verschuiven? Of moeten kringen meer met elkaar in verbinding komen?

Daarna waren we als individu aan de beurt; Wat wil je brengen en wat hoop je te kunnen halen? Waar kun je jouw kracht inzetten, wat wil je leren of waar wil je meehelpen? Waarover kun je geraadpleegd worden binnen de vereniging?

Allemaal wezenlijke vraagstukken waar we intensief en op een heel betrokken met elkaar over in gesprek zijn geweest.

Om tussentijds nieuwe energie op te doen waren er steeds korte energizers en natuurlijk was er halverwege de dag een overheerlijke ‘potluck’ waar we de inwendige mens mee tevreden konden stellen. Wat is dat toch altijd een aangename verrassing zo’n lunch.

Met een ‘checkout’ en een ‘meizoentje’ was de dag al weer voorbij gevlogen. De conclusie was dat het kennismaken en verbinden goed gelukt was en er veel verduidelijkt was rondom de kringenstructuur en werkwijze.

We gingen moe en voldaan weer op huis aan! Met grote dank aan Monique en Mara en de organisatoren vanuit de kring Activiteiten!

Op naar de volgende ‘Clipsen’ op 14 mei en 25 juni!

Edith

GemeenschappelijkWonenDag 21 mei 2022


Zaterdag 21 mei 2022 openen op de GemeenschappelijkWonenDag woongemeenschappen in het hele land hun deuren voor publiek. Nog niet eerder was de belangstelling voor gemeenschappelijk wonen zo groot en zo urgent. Gemeenschappelijk wonen kan immers aanzienlijk bijdragen aan de oplossing van grote maatschappelijk problemen zoals woningnood, klimaatverandering, eenzaamheid en groeiende behoefte aan zorg.

Iedereen is welkom op de GemeenschappelijkWonenDag 2022. Niet in de laatste plaats vertegenwoordigers van gemeenten, politieke partijen en woningcorporaties. Daar valt immers nog veel te winnen als het gaat om het (h)erkennen van de grote toegevoegde waarde die woongemeenschappen juist op lokaal niveau kunnen hebben. Daar kan ook nog veel verbeteren als het gaat om het faciliteren van (nieuwe) woongemeenschappen. Maar ook voor buurtbewoners, stadsgenoten en overige geïnteresseerden openen woongemeenschappen graag hun deuren. Regelmatig inspireert een rondleiding bezoekers zelf te kiezen voor een vorm van gemeenschappelijk wonen.

Grote variatie in woongemeenschappen
Er zijn in Nederland duizenden gemeenschappelijk-wonen projecten in vele varianten: woon-werkgemeenschappen, ecodorpen, centraal woonprojecten, cohousing, woongemeenschappen 50-plus, meer-generatie gemeenschappen en gestippeld wonen zijn daarvan voorbeelden. Bewoners wonen zelfstandig maar trekken nadrukkelijk samen op en delen zaken als ontmoetingsruimten, auto’s, fietsen, gereedschap, werkplaats of (groeten-)tuin. Zo dragen woongemeenschappen bij aan duurzaamheid, effectief gebruik van ruimte, sociale cohesie, minder eenzaamheid en vitale senioren. Als aantrekkelijk woon-alternatief voor met name deze laatste groep draagt gemeenschappelijk wonen tevens bij aan de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt. De GemeenschappelijkWonenDag 2022 wordt georganiseerd door de VGW (Vereniging Gemeenschappelijk Wonen), de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen Ouderen) en GEN NL (Global Ecovillage Network Nederland). Kijk voor deelnemende woongemeenschappen op de websites van deze organisaties. Let op: de aanvangstijden (in de middag) kunnen per woongemeenschap verschillen.

Voor meer informatie:
– meer-generatie wonen: VGW, info@gemeenschappelijkwonen.nl, 06 130 158 69, www.gemeenschappelijkwonen.nl
– gemeenschappelijk wonen 50-plus: LVGO, info@lvgo.nl, 030 820 09 65; www.lvgo.nl
– ecodorpen: GEN NL, info@gen-nl.nl , www.ecodorpennetwerk.nl