Organisatie

Onze werkwijze

Onze vereniging is gebaseerd op het sociocratisch kringmodel. Dit organisatiemodel gaat uit van kringen als organisatie-eenheden. Kringen zijn in feite werkgroepen waarin onze leden in kleiner verband gemeenschappelijke taken uitvoeren en bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Elke kring heeft een coördinator en een afgevaardigde die weer vertegenwoordigd zijn in de Middenkring. Deze Middenkring vervult de bestuursrol, waarin de bestuursleden (de coördinatoren en afgevaardigden) samen afstemmen wat er in de afzonderlijke kringen gebeurt en waar prioriteiten liggen. Zo kunnen we met veel mensen tegelijkertijd zelfstandig en toch afgestemd werken. Op dit moment werken we vanuit vier hoofdkringen: Bouw en Omgeving, Welbevinden en Zorg, Organisatie en Activiteiten. Om zo efficiënt mogelijk taken uit te voeren, zijn sommige hoofdkringen onderverdeeld in subkringen.

Kring BOOM

De Kring Bouw en Omgeving (BOOM) heeft als doel het onderzoeken en (laten) ontwikkelen van de huizen en de omgeving van het ecodorp en deze plannen te realiseren. De kring verdiept zich in de duurzame aspecten van de woningen en doet voorstellen voor mogelijke type woningen, de inrichtingen van woonomgeving en het landschap. Zij inventariseren wensen en dromen, zorgen voor opslagruimtes en benodigde materialen, overleggen met (landschaps)architecten en aannemers en maken afspraken met bewoners over het bouwproces en eindresultaat.

Kring Welbevinden en zorg

De Kring Welbevinden en Zorg (WenZ) werkt verder aan de ontwikkeling van ons zorgmodel en alle aspecten van welbevinden en zorg binnen de vereniging. Zij ontwikkelt een visie op welbevinden met concrete toepassingen, zoekt de samenwerking op met gezondheidsprofessionals en inventariseert welke ondersteuning en zorg er gevraagd en geleverd kan worden. Ook vormt de kring een aanspreekpunt voor bewoners met zorgvraag en zorgaanbod, en wordt er meegedacht over het ontwerpen van woningen voor mensen met een ondersteuningsvraag.

Organisatiekring

De Kring Organisatie verdiept zich vooral in organisatorische, juridische, financiële, communicatieve en administratieve activiteiten. De kring is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de interne en externe communicatie, verenigingsprocedures, voor de werving van nieuwe leden, en de informatietechnologie. Zij zorgt voor een verantwoorde organisatie en administratie van de vereniging, en kijkt naar de mogelijkheden die er voor de vereniging zijn voor financiering en subsidies. Voor specifieke taken zijn drie subkringen opgezet (communicatie, administratie en externe activiteiten), ieder met een eigen mandaat.

Kring Activiteiten

De Kring Activiteiten heeft als taak te werken aan de ontwikkeling van de vereniging als groep. Hierbij gaat het om verbinding tussen de leden onderling en de verbinding met de buurt en de wereld om ons heen. Deze kring formuleert een programma van activiteiten en voert dit programma uit, waardoor mogelijkheden geschept worden om elkaar te leren kennen, samen te werken en ons met elkaar te verbinden. Zij organiseren de ledendagen, de trainingen in het kader van gemeenschapsvorming, en de verschillende activiteiten buiten de ledendagen om.


Onze organisatie bestaat, naast de kringen, ook nog uit andere onderdelen.

Zo hebben we per locatie een Projectteam. Een projectteam onderhandeld over locaties en onderzoekt de haalbaarheid van de plannen op de desbetreffende plek. Het team wordt hierin bijgestaan door externe adviseurs. Het projectteam heeft mandaat voor het voeren van onderhandelingen met de gemeente en andere instanties. Op dit moment we een projectteam Zuiderveld en een projectteam toekomstige locaties. Zij werken aan de ontwikkeling en kwaliteit van het ecodorp, met aandacht voor alle thema’s van een duurzame gemeenschap. Ook zorgen zij voor goede contacten met alle relevante partijen. 

Wanneer een project eenmaal in de realisatiefase is beland, zijn er veel praktische zaken die geregeld moeten worden. Zo zal er per locatie een huishoudelijk reglement moeten worden opgesteld, wordt er gezamenlijk nagedacht over de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes, en zullen er inventarisaties plaats moeten vinden op verschillende gebieden. Om deze reden zijn er, naast de verschillende kringen, ook diverse werkgroepen in het leven geroepen. Het verschil met subkringen is dat werkgroepen van tijdelijke aard zijn.