Organisatie

Onze werkwijze

Binnen onze vereniging werken we met de sociocratische methode. Dit is een manier om de organisatie vorm te geven en te leiden op basis van gelijkwaardigheid.

Een onderdeel van sociocratie is het sociocratisch kringmodel. Dit organisatiemodel gaat uit van kringen. Alle kringen hebben eigen aandachtspunten waarbinnen ze bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Binnen de kringen worden voor specifieke thema’s weer subkringen onderscheiden, en ook kunnen voor het uitvoeren van taken werkgroepen of taakgroepen worden ingesteld. Elke kring heeft een coördinator en een afgevaardigde die weer vertegenwoordigd zijn in de Middenkring. De Middenkring vervult de bestuursrol en doordat de coördinatoren en afgevaardigden in deze kring zitten, nemen de onderliggende kringen deel aan besluitvorming op bestuursniveau. Ook kan op deze manier informatie naar de onderliggende kringen gebracht worden. Er is dus sprake van een ‘dubbele koppeling’. In subkringen zitten eveneens een coördinator en afgevaardigde om daar ook die dubbele koppeling te creëren. Zo kunnen we met veel mensen tegelijkertijd zelfstandig en toch afgestemd werken.

Op dit moment bevinden zich onder de Middenkring vier hoofdkringen: Bouw en Omgeving (BOOM), Welbevinden en Zorg, Organisatie en Activiteiten. Hieronder worden de kringen kort beschreven.

Kring BOOM

De Kring Bouw en Omgeving (BOOM) heeft als doel het onderzoeken en (laten) ontwikkelen van de huizen en de omgeving van het ecodorp en deze plannen te realiseren. De kring verdiept zich in de duurzame aspecten van de woningen en doet voorstellen voor mogelijke type woningen, de inrichtingen van woonomgeving en voor het landschap. Andere verantwoordelijkheden van de kring zijn onder meer: inventariseren van wensen en dromen, zorgen voor opslagruimtes en benodigde materialen, overleggen met (landschaps)architecten en aannemers en maken afspraken met bewoners over het bouwproces en eindresultaat.

Kring Welbevinden en zorg

De Kring Welbevinden en Zorg (WenZ) werkt aan de (verdere) ontwikkeling van ons zorgmodel en alle aspecten van welbevinden en zorg binnen de vereniging. Belangrijke aspecten daarvan zijn onder andere: ontwikkelen van een visie op welbevinden met concrete toepassingen, opzoeken van de samenwerking met gezondheidsprofessionals en inventariseren welke ondersteuning en zorg er gevraagd en geleverd kan worden binnen de vereniging. Ook vormt de kring een aanspreekpunt voor bewoners met zorgvraag en zorgaanbod, en wordt er meegedacht over het ontwerpen van woningen voor mensen met een ondersteuningsvraag.

Organisatiekring

De Kring Organisatie houdt zich vooral bezig met organisatorische, juridische, financiële, communicatieve en administratieve activiteiten. De kring is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de interne en externe communicatie, verenigingsprocedures, voor de werving van nieuwe leden, en de informatietechnologie. Taken zijn onder meer: zorgen voor een verantwoorde organisatie en administratie van de vereniging en verkennen van mogelijkheden die er voor de vereniging zijn voor financiering en subsidies. Op dit moment zijn er vier subkringen die zich toegelegd hebben op (hoofd)thema’s binnen de kring, ieder met ook weer een eigen mandaat: Communicatie, Administratie, Externe activiteiten en Organisatiestructuur.

Kring Activiteiten

De Kring Activiteiten heeft als taak te werken aan de ontwikkeling van de vereniging als groep. Hierbij gaat het om verbinding tussen de leden onderling en de verbinding met de buurt en de wereld om ons heen. Deze kring formuleert een programma van activiteiten en voert dit programma uit, waardoor mogelijkheden gecreëerd worden om elkaar te leren kennen, samen te werken en ons met elkaar te verbinden. Taken van de kring zijn onder meer het organiseren de ledendagen, de trainingen in het kader van gemeenschapsvorming, en de verschillende activiteiten buiten de ledendagen om.


Binnen de kringenstructuur bestaat ook de mogelijkheid om (tijdelijke) taken onder te brengen in een werkgroep of projectteam.

Een Projectteam is een groep die zich bezighoudt met een specifiek project, in het algemeen een toekomstige locatie. De verantwoordelijkheden bestaan doorgaans op hoofdlijnen uit het voeren van onderhandelingen met betrekking tot een locatie en het onderzoeken van de haalbaarheid van plannen op de desbetreffende plek. Wanneer besloten is dat een project doorgang vindt, werkt het Projectteam aan de ontwikkeling en kwaliteit van het betreffende ecodorp, met aandacht voor alle thema’s van een duurzame gemeenschap. Ook zorgt het team voor goede contacten met alle relevante partijen. Het Projectteam heeft een eigen mandaat.

Een Werkgroep is een groep die in het leven geroepen wordt voor een vrij specifieke (tijdelijke) taak binnen een (sub)kring. Een voorbeeld van een situatie waarin werkgroepen van belang zijn, is het moment dat een project in de realisatiefase beland is. Er zijn dan veel praktische zaken die geregeld moeten worden.