Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een nieuwe kijk op gezond & ziek/beperkt zijn, ontwikkeld door Machteld Huber (M.H.). Zij is huisarts, onderzoeker en (mede)oprichtster van het institute for Positive Health (iPH). Haar manier van kijken stelt de mens centraal en niet zijn ziekte en of beperking. Het helpt mensen om:

  • de eigen kracht te ontdekken en versterken
  • zelf de regie te voeren in geval van ziekte e/o beperking
  • ziekte en of beperking zelf beter te kunnen managen
  • vast te kunnen stellen waar eventueel wensen & behoeften liggen m.b.t. hulp/ondersteuning om de gezondheid positief te bevorderen.

M. H. vindt dat mensen moeten niet afhankelijk gemaakt moeten worden van zorgverleners, maar dat er juist sprake moet zijn van gezamenlijke besluitvorming (shared decission making). Na onderzoek onder professionals en gewone burgers heeft zij een nieuwe definitie ontwikkeld van gezondheid:

Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Machteld Huber

Werkwijze Positieve Gezondheid

Uit haar onderzoek concludeert Huber dat er 6 dimensies (pijlers) zijn waar je naar zou moeten kijken om een totaalbeeld te krijgen van iemands gezondheid en beperking. Het gaat er hierbij om hoe de persoon dit zelf ervaart/beleeft en is aan verandering onderhevig (oftewel dynamisch). De dimensies zijn allemaal even belangrijk.

De 6 dimensies zijn:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentale functies en -beleving
  • Spiritueel-existentiële dimensie
  • Kwaliteit van Leven
  • Sociaal-Maatschappelijke participatie
  • Dagelijks Functioneren

Bij elke dimensie spelen diverse aspecten een rol in de beleving van de gezondheid op die as. Om in beeld te krijgen hoe iemand zijn gezondheid ervaart op de diverse domeinen is een vragenlijst ontwikkeld door het iPH. Aan de hand van de vragenlijst geeft men scores op de 6 assen. Uit de antwoorden wordt een persoonlijk spinnenweb vastgesteld. Enerzijds is dit instrument een zelf-assessment tool, waarmee iemand inzicht krijgt in de eigen ervaren gezondheid. Anderzijds dient het spinnenweb als gespreksinstrument om te bespreken op welk punt iemand iets zou willen verbeteren en daarmee zijn ervaren gezondheid vergroten. Er is een spinnenweb voor volwassenen (zie hieronder) en een eigen formulier voor kinderen.

Bronnen: www.iph.nlwww.mijnpositievegezondheid.nl