Kringen

We werken vanuit de kringen, op dit moment zijn dat de Bouw- en Omgevingskring, de Welbevinden- en Zorgkring, de Organisatiekring en de Interne Activiteitenkring. In deze kringen wordt uitgewerkt wat we in de Algemene Ledenvergadering besloten hebben. Tegelijkertijd bereiden de kringen ook besluiten voor. Elke kring heeft een coördinator en een vertegenwoordiger, die samen in de Middenkring afstemmen wat in de kringen gebeurt en prioriteiten in de gaten houdt. Zo kunnen we met veel mensen tegelijkertijd zelfstandig en toch afgestemd werken.

Kring Bouw en omgeving

De Kring Bouw en Omgeving is verantwoordelijk voor het onderzoeken en (laten) ontwikkelen van de huizen en de omgeving van de woongemeenschappen van de CVEG. Als het nodig is, worden er subkringen gevormd voor (tijdelijke) klussen. 

Bouwen
Deze kring zorgt voor het naar boven halen en formuleren van de wensen en dromen van leden, die worden vastgelegd in een Programma van Eisen. Ook vertegenwoordigt de kring de CVEG in de overleggen met betreffende partijen, zoals architect, woningcorporatie, of bouwmaatschappijen. Het gaat daarbij om diverse zaken: ecologische bouwmaterialen, energie, vormgeving, techniek, aanneming, bouwduur, bouwkosten, inrichting…

Omgeving
Deze kring zorgt voor het naar boven halen en formuleren van de wensen en dromen van leden. Ook vertegenwoordigt de kring de CVEG in de overleggen met betrokken partijen zoals architect, landschapsontwikkelaar of experts op het gebied van permacultuur en voedselbossen.

Kring Welbevinden en zorg

De Kring Welbevinden en Zorg werkt aan hoe we met zorg voor onze medemens en onszelf om willen gaan. Centraal staat betekenisvol leven in harmonie en verbinding met onszelf, elkaar en onze omgeving.

Een  leefgemeenschap  waarin modern nabuurschap, mantelzorg en eigen regie vanzelfsprekend zijn. Daarvoor dragen we gezamenlijk verantwoordelijkheid. De  gemeenschap staat  open  voor de mogelijkheden, persoonlijke kracht en individuele kwaliteiten van iedereen.

Bouwen aan een positief gezonde, evenwichtige en veerkrachtige leefgemeenschap met bewoners van diverse leeftijden en gevarieerde gezinssamenstellingen. Bewoners die behoefte hebben  aan hulp, ondersteuning, mantelzorg of niet-professionele zorg, hebben de mogelijkheid om  een beroep te doen op de leefgemeenschap.

Organisatiekring

De organisatiekring zorgt voor de communicatie, administratie en de organisatie.
Deze kring houdt zich bezig met de website, sociale media, contacten met overheden, bouwbedrijven, andere organisaties, het verkrijgen van subsidies, met de ledenadministratie en financiën. Daarnaast werken we verder uit hoe we ons als sociocratische vereniging nog beter organiseren, waar we voor staan en hoe we dat voor elkaar willen krijgen. De kring heeft een bedrijfsplan geschreven voor de vereniging.

Speeddate met Provincie Gelderland over mogelijke subsidies op het Zomercongres

Kring interne activiteiten

De Kring Interne activiteiten (gemeenschapsvorming) heeft als taken te werken aan de ontwikkeling van de vereniging als groep, de “verbinding” met de omgeving en de rest van de wereld. Deze kring organiseert burenbijeenkomsten, ledendagen, specifieke activiteiten en trainingen.

Ledendagen
Er is binnen CVEG veel aandacht voor de onderlinge relaties. Er zijn maandelijks ledendagen, waarop de verschillende kringen (teams) zaken naar voren kunnen brengen en elk lid zijn/haar invloed kan laten gelden. Op elke ledendag wordt gezamenlijk gegeten.