Community Care en Community Living

Als het gaat om mensen met beperkingen zijn ook voor de overheid community living en community care in toenemendemate belangrijke uitgangspunten voor het beleid. Community living betekent dat mensen met beperkingen gewoon leven in en deelnemen aan de samenleving. In het geval van community care is de hiervoor noodzakelijke ondersteuning ingebed in diezelfde samenleving. Voor de duidelijkheid: in de samenleving die wij voorstaan heeft iedereen met en zonder beperkiong zijn of haar bijdrage aan de leefgemeenschap.
Kern van beide begrippen is dat alle burgers dezelfde rechten en plichten hebben, dat zij alle maal een bijdrage leveren aan onze samenleving en daarom ook deel uit moeten maken van de maatschappij. Hoewel de begrippen hun oorsprong vinden in de verstandelijk gehandicaptenzorg, is het gedachtegoed ook van toepassing op andere doelgroepen in de gezondheidszorg zoals ouderen, lichamelijk gehandicapten en (ex-)psychiatrische patiënten.
Community care is een keuze, geen dogma. De keuze tussen community care en institutionele zorg moet iedereen voor zichzelf maken.
Deze zal afhankelijk zijn van individuele wensen en behoeften , lokale mogelijkheden en de financiële consequenties. Zodra community care beschikbaar isals alternatief voor institutionele zorg, zal opname in instellingen zich geleidelijk aan beperkentot mensen voor wie de beschikbare ondersteuning niet voldoende is. 
Knelpunten
Achterblijvende ontwikkeling Community care staat als zorgvorm nog in de kinderschoenen. Hoewel er veelbelovende experimenten zijn, blijft de ontwikkeling achter bij de verwachtingen. Mensen met verstandelijke beperkingen die hun leven op hun eigen manierproberen in te richten, lopen in onze samenleving tegen allerlei problemen op. Zo is er een tekort aan geschikte woonruimte, worden kinderen met een verstandelijke beperking meestal geweigerd door gewone scholen, is het openbaar vervoer niet toegankelijk en is er een gebrek aan arbeidsplaatsen bij de sociale werkvoorzieningen en gewone werkgevers.
Bestuurlijk model
Binnenlands bestuur De verantwoordelijkheid voor community care hoort volgens de RVZ bij het binnenlands bestuur. Op lokaal niveau zijn dat de gemeenten. Hun rol bestaat onder andere uit het helpen creëren van alternatieven voor het bestaande aanbod en het toegankelijk maken van algemene voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hiertoe moeten gemeenten lokale en regionale partijen bij elkaar brengen en de onderlinge samenwerking bevorderen. Gemeenten moeten over deskundigheid, instrumenten en organiserend vermogen beschikken om deze rol waar te maken. Hierbij moeten zij ondersteund worden door een landelijke helpdesk.